ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ชุมชนบ้านโป่ง
รหัสสถานศึกษา
57020115
ที่อยู่
117 หมู่ที่ 6 ถนน- ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
15/5/2460
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 0 1 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 1 6 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 0 1 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 3 4 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 0 1 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 0 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 1 2 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 0 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 12 5 17 0