ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านวาวี
รหัสสถานศึกษา
57020132
ที่อยู่
138 หมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
1/1/2508
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 7 11 18 0
อนุบาล 2 8 14 22 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 18 14 32 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 22 31 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 11 19 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 9 22 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 13 26 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 83 99 182 0