ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านเลาลี
รหัสสถานศึกษา
57020134
ที่อยู่
114 หมู่ที่ 20 ถนน- ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
26/4/2520
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 4 5 9 0
อนุบาล 2 1 2 3 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 10 18 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 6 10 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 6 11 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 2 2 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 1 1 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 25 35 60 0