ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ดอยเวียงวิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020138
ที่อยู่
131 หมู่ที่ 19 ถนน- ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
29/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 3 1 4 0
อนุบาล 2 2 0 2 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 3 3 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 2 3 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 0 5 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 1 2 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 2 2 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 15 12 27 0