ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านห้วยไคร้
รหัสสถานศึกษา
57020141
ที่อยู่
225 หมู่ที่ 13 ถนนบ้านตีนดอย - บ้านวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
16/5/2529
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 3 2 5 0
อนุบาล 2 1 4 5 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 1 2 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 3 4 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 5 8 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 0 2 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 0 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 0 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 0 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 14 15 29 0