ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านผาแดงหลวง
รหัสสถานศึกษา
57020144
ที่อยู่
113 หมู่ที่ 17 ถนนตีนดอย - บ้านใหม่หมอกจ๋าม ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
16/6/2530
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 1 0 1 0
อนุบาล 2 5 1 6 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 5 13 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 2 10 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 26 16 42 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 25 43 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 5 8 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 3 4 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 70 57 127 0