ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านดอยช้าง
รหัสสถานศึกษา
57020147
ที่อยู่
250 หมู่ที่ 3 ถนน- ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
1/2/2488
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 8 10 18 0
อนุบาล 2 8 5 13 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 15 13 28 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 21 9 30 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 18 32 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 14 29 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 11 20 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 2 4 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 0 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 2 4 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 3 3 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 95 87 182 0