ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ดอยเวียงผาพิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020183
ที่อยู่
521 หมู่ที่ 9 ถนน- ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170
วันที่ก่อตั้ง
12/9/2532
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 1 1 2 0
อนุบาล 2 1 1 2 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 21 17 38 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 6 16 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 5 13 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 8 14 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 3 4 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 2 6 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 2 3 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 2 2 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 1 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 53 48 101 0