ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านเด่นศาลา
รหัสสถานศึกษา
57020191
ที่อยู่
- หมู่ที่ 3 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170
วันที่ก่อตั้ง
28/4/2464
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 5 1 6 0
อนุบาล 2 5 8 13 0
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 9 14 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 5 14 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 6 13 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 6 9 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 1 2 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 1 4 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 38 37 75 0