ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
เจริญเมืองวิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020001
ที่อยู่
- หมู่ที่ 14 ถนนพหลโยธิน ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
28/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายนรินทร์ นันทิพงศา ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางประทุมทิพย์ ริมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
3 นางศรีวัน ณ อุโมง ครู 03/06/2560
4 นายจีระศักดิ์ คุณากรการัณย์ ครู 03/06/2560
5 นางเกษร วนชยางค์กูล ครู 03/06/2560
6 นางอนงค์ คำมาบุตร ครู 03/06/2560
7 นางธนพร สิงห์โต ครู 03/06/2560
8 น.ส.เสาวณี อินแปง ครู 03/06/2560
9 นายประดิษฐ์ เชื้อเมืองพาน ครู 03/06/2560
10 นายสมชาย ชัยทองสวัสดิ์ ครู 03/06/2560