ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านเจริญเมือง
รหัสสถานศึกษา
57020002
ที่อยู่
- หมู่ที่ 19 ถนน- ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
15/6/2508
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นางทองพูน ปัญจมา ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 น.ส.วีณา ปูกา ครู 03/06/2560
3 นางนันทกาญจน์ ป้านตุ่น ครู 03/06/2560