ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านป่าบง
รหัสสถานศึกษา
57020004
ที่อยู่
168 หมู่ที่ 9 ถนน- ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
1/6/2548
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นายบรรพต อินทะนันชัย ครู 03/06/2560
3 น.ส.ทัศนา พรมจินะ ครู 03/06/2560
4 นางภูมิใจ ลำพงษ์เหนือ ครู 03/06/2560
5 นายวัลลภ ศรีวิชัย ครู 03/06/2560
6 นางกาญจนีย์ อินทานทุม ครู 03/06/2560
7 นายณรงค์ โพธิ ครู 03/06/2560
8 นายทัศน์สุคนธ์ เค้าคนธ์ ครู 03/06/2560
9 นางสุมาลี เค้าคนธ์ ครู 03/06/2560
10 น.ส.ภัทรกัญญา สายลังกา ครู 03/06/2560
11 นายธรรมนูญ แก้วเปี้ย ครู 03/06/2560
12   ครู 03/06/2560
13 น.ส.รัชนู เยายานัง ครู 03/06/2560
14 นางศุภามิตร ณ พิกุล ครู 03/06/2560
15 นางจีรนันท์ ตาคำ ครู 03/06/2560
16 นางสมศรี บุตรโส ครู 03/06/2560
System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/