ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านสิบสอง
รหัสสถานศึกษา
57020005
ที่อยู่
- หมู่ที่ 1 ถนนพาน-ป่าแดด ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
1/6/2508
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายศุภชัย ทะน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 น.ส.ชญานิษฐ์ นิมิตเกียรติสกุล ครู 03/06/2560
3 นางจิราวรรณ นามสอน ครู 03/06/2560
4 นางรดา ไฝเอ้ย ครู 03/06/2560