ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
สันหนองควาย
รหัสสถานศึกษา
57020007
ที่อยู่
- หมู่ที่ 4 ถนน- ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
15/8/2499
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายสมพร กันทา ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางอารีรัตน์ คำพันธ์ ครู 03/06/2560
3 นางนราวดี มีสุข ครู 03/06/2560
4 นางทองพูน ยอดแก้ว ครู 03/06/2560
5 นายประหยัด สันวงศ์ ครู 03/06/2560
6 นางวนิดา สมศรี ครู 03/06/2560
7 นายสุนทร บัวทอง ครู 03/06/2560
8 นางวิรัชดา เตชะเอื้อย ครู 03/06/2560
9 นายสุรคร ต๊ะยศ ครู 03/06/2560
10 น.ส.นิดาพร เครือวงค์ ครู 03/06/2560
11 นางณัฐดา สุวรรณพิศุทธิ์ ครู 03/06/2560