ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ร่องธารวิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020010
ที่อยู่
362 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านร่องธารเหนือ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
1/6/2481
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายเมฆินทร์ อินต๊ะเสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางแสงเทียน ปัญญาทิพย์ ครู 03/06/2560
3 นางจุฬาภรณ์ คำปิน ครู 03/06/2560
4 นายสาธิต น้อยท่าช้าง ครู 03/06/2560
5 นางเครือวัลย์ น้อยท่าช้าง ครู 03/06/2560
6 นางทรายคำ ด้วงนิล ครู 03/06/2560
7 นางดารัตน์ รักษ์เจริญ ครู 03/06/2560
8 นางประนอม มุ้งทอง ครู 03/06/2560
9 นางอินทิรา สุทา ครู 03/06/2560
10 นางจันทร์ทิพย์ บัวเคน ครู 03/06/2560
11 นางใบรินทร์ ยอดวงศ์ ครู 03/06/2560
12 นายทักษิณ มุ้งทอง ครู 03/06/2560
13 นายณรงค์ วงษ์ศรีเสวตร์ ครู 03/06/2560
14 นายทองสุก ขอบรูป ครู 03/06/2560
15 นายสวาท คำปิน ครู 03/06/2560
16 น.ส.ปิยะวรรณ ใจอักษร ครู 03/06/2560