ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านโป่งแดง
รหัสสถานศึกษา
57020013
ที่อยู่
ม.12 หมู่ที่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
26/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายชัย สันกว๊าน ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางรุ่งทิพย์ รีรักษ์ ครู 03/06/2560
3 นางจารุวรรณ พัวพันพัฒนา ครู 03/06/2560
4 นายพรชัย สุขใสบูลย์ ครู 03/06/2560
5 นางโสภา โลหะภากร ครู 03/06/2560
6 นางอังคณา ชมภูใหล ครู 03/06/2560
7 นางนวลสวาท นุกาศ ครู 03/06/2560
8 นางอำไพ อิ่มอก ครู 03/06/2560
9 นางสดศรี คงยืน ครู 03/06/2560
10 นางนฤมล ผุสดี ครู 03/06/2560
11 นางฐิติชญา สุนทรมนทกานติ ครู 03/06/2560
12 นายอนันต์ อาษา ครู 03/06/2560
13 นางสมพร สุขใสบูลย์ ครู 03/06/2560
14 นายสุทธิสันติ์ ลำพงษ์เหนือ ครู 03/06/2560
15 นางเพ็ญนภา วงศ์ชัยพาณิชย์ ครู 03/06/2560
16 ว่าที่ร.ต.กาญจน์ ตาสาย ครู 03/06/2560