ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านร่องคตสันปูเลย
รหัสสถานศึกษา
57020016
ที่อยู่
โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย หมู่ที่ 2 ถนน- ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57280
วันที่ก่อตั้ง
1/7/2482
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นางวรวีร์ ด่านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2   ครู 03/06/2560
3 นางวิมาลา เนื่องเดช ครู 03/06/2560
4 น.ส.กมลพร ศรีชัย ครู 03/06/2560