ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านสันมะแฟน
รหัสสถานศึกษา
57020020
ที่อยู่
- หมู่ที่ 6 ถนนสันมะแฟน ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
วันที่ก่อตั้ง
1/5/2482
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายมงคล ขอบรูป ครู 03/06/2560
2 นางผ่องศรี คำสมุทร ครู 03/06/2560