ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
รหัสสถานศึกษา
57020021
ที่อยู่
- หมู่ที่ 9 ถนน- ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
วันที่ก่อตั้ง
1/10/2483
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นายวินัย สารธนกุล ครู 03/06/2560
3 นางพิมพ์ปวีณ์ ไคร์เกียร์ ครู 03/06/2560
4 นายสมพงษ์ เชื้อเมืองพาน ครู 03/06/2560
5 น.ส.สุภาพร หลวงปัน ครู 03/06/2560
6 น.ส.ปาณิศา ก้อนละตา ครู 03/06/2560
7 นางนันทนิตย์ กล้าณรงค์ ครู 03/06/2560
8 นางศรีทร ต๊ะวิไชย ครู 03/06/2560
9 นางจุไรพรรณ แสงจันทร์ ครู 03/06/2560
10 นางประคอง กลิ่นจันทร์ ครู 03/06/2560
11 นายประสิทธิ์ ศรีคำปัน ครู 03/06/2560
12 นายสงบ กล้าณรงค์ ครู 03/06/2560
13   ครู 03/06/2560
14 น.ส.เปรมจิตร์ โมกขศักดิ์ ครู 03/06/2560
15 นายประเชน ไชยนันตา ครู 03/06/2560
16 นางนงเยาว์ ตาสาย ครู 03/06/2560
17 น.ส.อรพิน เทพจอมใจ ครู 03/06/2560
18 นางอำไพ ขอบรูป ครู 03/06/2560
19 นางสุนีย์ สุภาใส ครู 03/06/2560
System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/