ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านศาลา
รหัสสถานศึกษา
57020027
ที่อยู่
0 หมู่ที่ 14 ถนน0 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
31/1/2463
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายสมศาสตร์ เรือนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นายสุรพล เวียงอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
3 นายพน บุญทา ครู 03/06/2560
4 นางบานเย็น เวียงอินทร์ ครู 03/06/2560
5 นางจำเรียง มีมานะ ครู 03/06/2560
6 นายเปล่ง ชื่นบาล ครู 03/06/2560
7 นางอุดมพรรณ เอกจิตร ครู 03/06/2560
8 นางระพิน กองพฤกษชาติ ครู 03/06/2560
9 นายขวัญชัย ทองคำ ครู ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 03/06/2560
System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/