ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ริมวัง ๒
รหัสสถานศึกษา
57020030
ที่อยู่
179 บ้านผาวี หมู่ที่ 8 ต.ป่าหุ่ง หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
27/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายไชยา วงค์เวียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 น.ส.ดวงพร วงค์หล้า ครู 03/06/2560
3 น.ส.มนัญญา อุปธิ ครู 03/06/2560