ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านม่วงคำ
รหัสสถานศึกษา
57020034
ที่อยู่
โรงเรียนบ้านม่วงคำ หมู่ที่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
28/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายนิคม ฟองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 น.ส.สมสาย อุดล้อม ครู 03/06/2560
3 นางสติมา สุกรินทร์ ครู 03/06/2560
4 นางอนงค์ จงจำรัสศิลป์ ครู 03/06/2560
5 นางวรรณพร เสมอเชื้อ ครู 03/06/2560