ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านสันต้นผึ้ง
รหัสสถานศึกษา
57020035
ที่อยู่
โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
29/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางพิมพาภรณ์ บุญมา ครู 03/06/2560
3 นางจิราพร วงศ์ษา ครู 03/06/2560
4 นางกรรณิการ์ กันทา ครู 03/06/2560