ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านฝั่งตื้น
รหัสสถานศึกษา
57020036
ที่อยู่
0 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
26/12/2485
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายสมัย อิ่มอก ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางวารุณี หันตา ครู 03/06/2560
3 นางทับทิม ปาเงิน ครู 03/06/2560
4 นางนิภา พันธุเดช ครู 03/06/2560
5 นางแสงจันทร์ ดวงเกตุ ครู 03/06/2560
6 นางสมศรี ทุ่งสงค์ ครู 03/06/2560
7 นางไพรพรรณ บุญมา ครู 03/06/2560
8   ครู 03/06/2560
9 นายสุนทร พูลชุม ครู 03/06/2560
10 นางณัฐพัชร์ ฉัตรกิตตินันทร์ ครู 03/06/2560
11 น.ส.สุกัญญา ไชยกุล ครู 03/06/2560
12 นางสุชิรา สิงหธนากร ครู 03/06/2560
13 น.ส.ศศิธร ทูลศิริ ครู 03/06/2560
14 นางสมเพชร ทอเตี้ย ครู 03/06/2560
15 นายไชยกันตร์ ปันสุวรรณ์ ครู 03/06/2560
16 นายวิมล พิทธวงศ์ ครู 03/06/2560