ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านหนองบัว
รหัสสถานศึกษา
57020038
ที่อยู่
1 หมู่ที่ 20 ถนน- ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
27/4/2484
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายสมเดช ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางประพิม กาจีนะ ครู 03/06/2560
3 นางสุรีรัตน์ ปัตตะพัฒน์ ครู 03/06/2560
4 นางกรวรรณ บัวอินทร์ ครู 03/06/2560
5 นางสุมาลี หาญภักดีสกุล ครู 03/06/2560
6 นายจิตจะนะ จั่นศรี ครู 03/06/2560