ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านป่าส้าน
รหัสสถานศึกษา
57020039
ที่อยู่
263 หมู่ที่ 21 ถนน- ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
2/7/2482
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายเอก กนกพิชญ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2   ครู 03/06/2560
3 น.ส.พิสมัย อานุนามัง ครู 03/06/2560
4 นางจันทร์หอม ศรีวิชัย ครู 03/06/2560
5 นายบรรจง มีมานะ ครู 03/06/2560
6 นางสุรีวรรณ รัตนสัค ครู 03/06/2560