ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
รหัสสถานศึกษา
57020042
ที่อยู่
779 หมู่ที่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
1/3/2482
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายสุพจน์ สันมณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางศรีสอางค์ มณีมูล ครู 03/06/2560
3 นางสุธินี อุปธิ ครู 03/06/2560
4 นางรัชนีกร อินต๊ะเชื้อ ครู 03/06/2560
5 นายไพศาล งอกขึ้น ครู 03/06/2560
6 นางบัวนำ วันใจ ครู 03/06/2560
7 นายมนัส เตจ๊ะ ครู 03/06/2560
8 นางกัลยา งอกขึ้น ครู 03/06/2560
9 นางจันทร์ทิพย์ นันตาเครือ ครู 03/06/2560
10 นางพัชรี ดีหล้า ครู 03/06/2560
11 นางขจีรัตน์ บั้งเงิน ครู 03/06/2560
12 นายถวัลย์ พันต๊ะ ครู 03/06/2560
13 นางอัญชลี พันต๊ะ ครู 03/06/2560
14 นายยลภัทรา จันต๊ะแดง ครู 03/06/2560
15 นางอารีรักษ์ ธนาศรีชัย ครู 03/06/2560
16 นางพรรณนิภา ปันคำ ครู 03/06/2560
17 นายธเรศศักด์ กันทา ครู 03/06/2560