ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
พานพสกสวัสดิ์
รหัสสถานศึกษา
57020043
ที่อยู่
1225 หมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
29/4/2468
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายอดุลย์ คงยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 น.ส.อภิญญา ถาแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
3   รองผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
4 นางขวัญธิดา อรุณรัตน์ ครู 03/06/2560
5 นางกรันย์ธนภรณ์ ธรรมขันธ์ ครู 03/06/2560
6 นางวันทนีย์ กาวิกุล ครู 03/06/2560
7 นางสุทธิดา เสริฐสนิท ครู 03/06/2560
8 นางทวีพร ฉลองแดน ครู 03/06/2560
9 นางพัฒน์นรี วรรณศาสวัต ครู 03/06/2560
10 นางจุฑามาส ปีอาทิพย์ ครู 03/06/2560
11 นางอำพร เชื้อเมืองพาน ครู 03/06/2560
12 นางจีรนันท์ จั่นศรี ครู 03/06/2560
13   ครู 03/06/2560
14 นางกัลยา ตรีทิพยนันท์ ครู 03/06/2560
15 นางดวงพร ธรรมสิทธิ์ ครู 03/06/2560
16 นายศักดิ์ชัย กาวี ครู 03/06/2560
17 นางพรภิมล ทองดีโลก ครู 03/06/2560
18 นางวิไลวรรณ สุพรรณ ครู 03/06/2560
19 น.ส.หทัยกานต์ ไทยนิยม ครู 03/06/2560
20 นางแสงจันทร์ เอื้อรักสกุล ครู 03/06/2560
21   ครู 03/06/2560
22 นางนงลักษณ์ จงไพศาลศิลป์ ครู 03/06/2560
23 นางกชมล สกุลกันทา ครู 03/06/2560
24   ครู 03/06/2560
25 น.ส.กุลฑลี เทพศิริ ครู 03/06/2560
26 นางศรัญญา แสนมูล ครู 03/06/2560
27 นางอรุณี บุญเกิด ครู 03/06/2560
28 นางนวลจันทร์ สรวงสิงห์ ครู 03/06/2560
29 นายนภา ทิพย์สอน ครู 03/06/2560
30 นางเอมอร สีฟ้า ครู 03/06/2560
31 นางณิชาภัทร กิติมา ครู 03/06/2560
32 นางทองเพียร จันต๊ะคาด ครู 03/06/2560
33 นายกำธร สีฟ้า ครู 03/06/2560
34 นางนลพรรณ ทามาส ครู 03/06/2560
35 นางธนพร จันทรา ครู 03/06/2560
36 นางดรุณี ใหวเขียว ครู 03/06/2560
37 นางอุไรวรรณ ธิมา ครู 03/06/2560
38 นางจันทร์จิรา คนชม ครู 03/06/2560
39 น.ส.เอมอร คำแก้ว ครู 03/06/2560
40 นางอาทิตย์ศรี กันทะเดช ครู 03/06/2560
41 นายทวีเดช ด่านตระกูล ครู 03/06/2560
42 น.ส.อานุชจรี ไชยลาภ ครู 03/06/2560