ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
รหัสสถานศึกษา
57020044
ที่อยู่
9 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57280
วันที่ก่อตั้ง
1/5/2500
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายสฤษดิ์ ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางดารุณี บุญศรี ครู 03/06/2560
3 นางศุภานัน แสงบุญเรือง ครู 03/06/2560
4 นางน้ำทิพย์ กุลปริยาวุฒิ ครู 03/06/2560
5 นางบังอร ใจวงศ์ ครู 03/06/2560
6 น.ส.รุจิรา เชื้อเมืองพาน ครู 03/06/2560
7 นางจันทร์ทา สีสัน ครู 03/06/2560
8 นางสุนีย์ ตั๋นคำ ครู 03/06/2560
9 น.ส.พิมพร พีระไชยสมบูรณ์ ครู 03/06/2560
10 นางภาริวรรณ์ ครินชัย ครู 03/06/2560
11 นางบัวนาค อุดมสร้างสรรค์ ครู 03/06/2560
12 นางจุฬาพร ไชยรังษี ครู 03/06/2560
13 น.ส.สุทิน ทาวงศ์ ครู 03/06/2560
14 นางจันทนา ร่องอ้อ ครู 03/06/2560
15 นางกาญจนา ดีหล้า ครู 03/06/2560
16 นายบัญญัติ มีสา ครู 03/06/2560
17 นางจิราภรณ์ รัตนวิมลชัย ครู 03/06/2560
18 นางนิรา ก๋าพรม ครู 03/06/2560
19 น.ส.นิตยา ชุ่มจิตต์ ครู 03/06/2560
20 นายประดิษฐ์ สีสัน ครู 03/06/2560
21 นายวิชัย ดีหล้า ครู 03/06/2560
22 นายสุพจน์ อุ่นวงค์ ครู 03/06/2560