ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านป่าสัก
รหัสสถานศึกษา
57020045
ที่อยู่
- หมู่ที่ 4 ถนน- ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57280
วันที่ก่อตั้ง
24/11/545
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นางพรรษสรณ์ คงศุภโชคสุพงศ์ ครู 03/06/2560
2 นางประภาศรี จำปานคร ครู 03/06/2560