ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านสันต้นแหน
รหัสสถานศึกษา
57020048
ที่อยู่
บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57280
วันที่ก่อตั้ง
30/4/2473
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1   ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางพิชชา ดวงมณีพร ครู 03/06/2560
3 นางวรรณพร นรรัตน์ ครู 03/06/2560