ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่แก้วเด่นชัย
รหัสสถานศึกษา
57020051
ที่อยู่
บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 ถนนเหมืองง่า-จำบอน ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
1/5/2518
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายบุญยงค์ ใจลำปาง ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางดวงฤดี อินทัตฐาน ครู 03/06/2560
3 นางวรรณา ใจเป็ง ครู 03/06/2560
4 นางกานต์นลิน จันทร์แก้ว ครู 03/06/2560