ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่แก้วเหนือ
รหัสสถานศึกษา
57020052
ที่อยู่
- หมู่ที่ 10 ถนน- ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
16/5/2513
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1   ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางศรัญญา พัชรศักดาธร ครู 03/06/2560
3 นายนิเทพ อุประ ครู 03/06/2560
4 นางลัดดาวัลย์ เกษมราษฎร์ ครู 03/06/2560