ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่แก้วใต้
รหัสสถานศึกษา
57020054
ที่อยู่
บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ 14 ถนน- ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
17/8/2497
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายเชษฐ์สาทร อินทา ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางยมนา อาทนิตย์ ครู 03/06/2560
3 นางสุมาลี อินถาก้อน ครู 03/06/2560
4 นางอนงค์วรรณ ใจลำปาง ครู 03/06/2560