ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่อ้อนอก
รหัสสถานศึกษา
57020056
ที่อยู่
- หมู่ที่ 13 ถนน- ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
10/7/2510
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายสงกรานต์ ตั๋นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางกัลยา ทาสม ครู 03/06/2560
3   ครู 03/06/2560
4 นางวชิรา มูลกลาง ครู 03/06/2560
5 น.ส.พัชรพรรณ คำตา ครู 03/06/2560