ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่อ้อ
รหัสสถานศึกษา
57020057
ที่อยู่
125 หมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
4/4/2481
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1   ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 น.ส.พันธ์ทิพย์ อุ่นเรือน ครู 03/06/2560
3 นายไพศักดิ์ หาญภักดีสกุล ครู 03/06/2560
4 นางศรีจันทร์ เกษมราษฏร์ ครู 03/06/2560
5 นายถวิล มาจันทร์ ครู 03/06/2560