ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
เวียงห้าววิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020058
ที่อยู่
บ้านร่มโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
26/12/2485
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายเกศ ปาณะการ ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นายสุวัฒน์ บุญสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
3 น.ส.แสงเดือน เถนนิยม ครู 03/06/2560
4 นางธมลพรรณ ตาสาย ครู 03/06/2560
5 นายกรุงไกร ด่านทอง ครู 03/06/2560
6 นางเสาวนีย์ ภิระบัน ครู 03/06/2560
7 นายภัทระพล คนชม ครู 03/06/2560
8 นายชัยวุฒิ คำศิริ ครู 03/06/2560
9 นายประสาน ไทยมี ครู 03/06/2560
10 น.ส.ปิติพร สุวรรณพิศุทธิ์ ครู 03/06/2560
11 นางจินะกรณ์ บุญมา ครู 03/06/2560
12 น.ส.ณิชาภา รัตนอุบล ครู 03/06/2560
13 น.ส.เยาวลักษณ์ อุทธิยา ครู 03/06/2560