ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
สันกลางวิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020062
ที่อยู่
ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย หมู่ที่ 4 ถนน0 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
28/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายธวัท ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางสุรีย์รัตน์ สุทธปรีดา ครู 03/06/2560
3 นายจำลอง ยะทา ครู 03/06/2560
4 นางวัชรี คำก้อนแก้ว ครู 03/06/2560
5 นางประภาศรี เชื้อเมืองพาน ครู 03/06/2560
6 นางฐิติกมล เชื้อเมืองพาน ครู 03/06/2560
7 น.ส.อนงค์นาฏ บัวแดง ครู 03/06/2560
8 นายบุญธรรม ขันโท ครู 03/06/2560
9 นางบุญญาดา บุตรพรม ครู 03/06/2560
10 นางลัดดาวัลย์ เรือนคำ ครู 03/06/2560
11 นายทิพยเนตร ยะวัง ครู 03/06/2560