ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านถ้ำ
รหัสสถานศึกษา
57020063
ที่อยู่
78 หมู่ที่ 3 ถนน- ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
11/5/2484
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายผจญ เอกจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางจันทนา กองจักร ครู 03/06/2560
3 นางศิกัญญา สุภามณี ครู 03/06/2560
4 นางสกุลรัตน์ ขุนพิณี ครู 03/06/2560
5 นายสมควร มโนวงศ์ ครู 03/06/2560
6 น.ส.บานเย็น แก้วเทพ ครู 03/06/2560
7 นางอนินทิกา ยะทา ครู 03/06/2560