ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านป่าต้าก
รหัสสถานศึกษา
57020065
ที่อยู่
- หมู่ที่ 5 ถนน- ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
12/5/2510
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายวิเชียร คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 น.ส.ทองเพียร อ้ายเป็ง ครู 03/06/2560
3 นางจันทร กรุณา ครู 03/06/2560
4 นางธัญญาภรณ์ อินทรรุจิกุล ครู 03/06/2560
5 นางอุไรวรรณ ปุณโณฑก ครู 03/06/2560
6 นางพิกุล วิชัยปะ ครู 03/06/2560
7 นางอรวรรณ จินดาวิจิตร ครู 03/06/2560
8 นางวัชรีย์ ปูธิปิน ครู 03/06/2560
9 นางนุจรินทร์ ทิพรักษ์ ครู 03/06/2560
10 น.ส.พูนสิริ มูลอินต๊ะ ครู 03/06/2560