ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านเหมืองง่า
รหัสสถานศึกษา
57020066
ที่อยู่
บ้านเหมืองง่า หมู่ที่ 6 ถนน- ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
2/6/2482
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายธาดา ยาวังเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางภูริชญา มั่นเหมาะ ครู 03/06/2560
3 นางปิลันธนา ศุภฤกษ์ชัย ครู 03/06/2560
4 น.ส.ปราณี กลิ่นจันทร์ ครู 03/06/2560
5 นางฟองจันทร์ เยายานัง ครู 03/06/2560