ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านสันติวัน
รหัสสถานศึกษา
57020068
ที่อยู่
1 หมู่ที่ 1 ถนนถนนพหลโยธิน ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
20/4/2481
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายราชัน มานะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางสุชาดา บุญเทพ ครู 03/06/2560
3 นางอภิญญา แสงทอง ครู 03/06/2560
4 นางพัฒนา เจียมสกุล ครู 03/06/2560
5 นางดวงดาว จักรสาร ครู 03/06/2560
6 นางพรทิพย์ สันติวงค์ ครู 03/06/2560