ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
รหัสสถานศึกษา
57020071
ที่อยู่
0 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านใหม่ใน ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
11/8/2501
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายสมพจน์ อินทจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางศิตา จอมจักร์ ครู 03/06/2560
3 นายเกษตรศักดิ์ คำภีระ ครู 03/06/2560
4 นายสุรินทร์ จังขันธ์ ครู 03/06/2560
5 นางอนันต์ โค้วจิริยะพันธุ์ ครู 03/06/2560
6 นางจินตนา เพชรกาญจนกุล ครู 03/06/2560
7 น.ส.อัจฉราพร ดอนไชย ครู 03/06/2560
8 นางแน่งน้อย พิทธวงศ์ ครู 03/06/2560
9   ครู 03/06/2560
10 น.ส.ขวัญใจ อินสอน ครู 03/06/2560
11 นางจันทรา เชื้อเมืองพาน ครู 03/06/2560
12 นางวิมล คำภีระ ครู 03/06/2560
13 นางนันที อุประ ครู 03/06/2560
14 น.ส.ทองเพียร กันทาใจ ครู 03/06/2560
15 นายรธาราธิป ยอดวงศ์ ครูผู้ช่วย 03/06/2560