ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
โรงช้างวิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020091
ที่อยู่
73 หมู่ที่ 5 ถนน- ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57190
วันที่ก่อตั้ง
1/1/2480
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายยนต์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางจินดา คำเขื่อน ครู 03/06/2560
3 น.ส.ขวัญมนัส แซ่ฉิน ครู 03/06/2560
4 นายยุทธ ฟักแก้ว ครู 03/06/2560
5 นายอุดม สิมะวงศ์ ครู 03/06/2560
6 นางบัวผัน ทองภาพ ครู 03/06/2560
7 นายพิทักษ์ ป้อมล้อม ครู 03/06/2560
8 นางวรนุช บุญเรือง ครู 03/06/2560
9 นางวันเพ็ญ วารีกุล ครู 03/06/2560
10 นายปรีชา สืบแสน ครู 03/06/2560
11 นางพัชรินทร์ มาฟู ครู 03/06/2560
12 นางมนัญญา แก้วอนันต์ ครู 03/06/2560
13 นายสำเริง ทองภาพ ครู 03/06/2560
14 นายมรุต ยารังษี ครู 03/06/2560
15 นายประทีป อินทนันชัย ครู 03/06/2560