ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านโป่ง
รหัสสถานศึกษา
57020092
ที่อยู่
บ้านโป่ง หมู่ที่ 11 ถนนพะเยา-ป่าแดด ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57190
วันที่ก่อตั้ง
1/5/2487
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายสัญญา ทะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางนันทวัน กิติมา ครู 03/06/2560
3 น.ส.ชาลิดา รายรัตน์ ครู 03/06/2560
4 น.ส.สุพิน ปณะการ ครู 03/06/2560
5 นายสมศักดิ์ ลีหัวสระ ครู 03/06/2560
6 น.ส.สุภีร์ ศรีภูมิ ครู 03/06/2560
7 นายศุภเดช ไปรเวทย์ ครู 03/06/2560
8 นางภัณฑิรา ชัยวงค์ ครู 03/06/2560
9 น.ส.ทิพยวรรณ ปู่ดี ครู 03/06/2560
10 น.ส.สิดาพร ภาคภูมิ ครูผู้ช่วย 03/06/2560
11 นายจำลอง แก้วศรีลา ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
12 นางเสาวลักษณ์ สายธรรม ครู 03/06/2560
13 นางวันวิสาข์ บุญมาก ครู 03/06/2560
14 นายณัฐพงศ์ เตชะปิตุ ครู 03/06/2560
15 น.ส.วรรณภัสสร เต็นคำ ครู 03/06/2560
16 นายสรวุฒิ แก้วปุ๋ย ครู 03/06/2560
17 นางวีรยา ยะม่อนแก้ว ครู 03/06/2560
18 นางศิริรัตน์ นิมิตรดี ครู 03/06/2560
19 นายอุดร บุญมาก ครู 03/06/2560
20 นายณรงค์ ยะมะโน ครู 03/06/2560
21 นายบุญส่ง ชัยชะนะ ครู 03/06/2560
22 นางสมคิด มหาขันตี ครู 03/06/2560
23 น.ส.พิศมัย ชัยเทพ ครู 03/06/2560
24 นายศุภชัย พึ่งศรี ครู 03/06/2560
25 น.ส.เยาวเรช พรมใจสา ครู 03/06/2560
26 น.ส.อรนุช ขันคำ ครู 03/06/2560
27 น.ส.ฐิตินันท์ ไชยลังกา ครู 03/06/2560
28 นายวราห์ นาวิชัย ครู 03/06/2560
29 น.ส.เบญญาภา เตชะแก้ว ครู 03/06/2560