ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านขุนสรวย
รหัสสถานศึกษา
57020140
ที่อยู่
143 หมู่ที่ 14 ถนน- ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
23/5/2523
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นางณาตยา มานะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางจุฬาลักษณ์ ใจแก้ว ครู 03/06/2560
3 นายพงษ์ศักดิ์ ใจแก้ว ครู 03/06/2560
4 นายเกียรติศักดิ์ เสนาวัฒน์ ครูผู้ช่วย 03/06/2560
5 น.ส.วราวรรณ สุกันธา ครูผู้ช่วย 03/06/2560
6 น.ส.กัญญาณัฐ ศิริคำ ครูผู้ช่วย 03/06/2560