ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านห้วยกล้า
รหัสสถานศึกษา
57020143
ที่อยู่
140 หมู่ที่ 18 ถนน- ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
16/6/2532
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายพงษ์นเรศ ชัยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางทัศนีย์ จันทร์โน ครู 03/06/2560
3 นางทัศนีวรรณ นงเยาว์ ครู 03/06/2560
4 นายชนก วรรณสอน ครู 03/06/2560
5 น.ส.ชาวิณี สำลี ครูผู้ช่วย 03/06/2560