ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านผาแดงหลวง
รหัสสถานศึกษา
57020144
ที่อยู่
113 หมู่ที่ 17 ถนนตีนดอย - บ้านใหม่หมอกจ๋าม ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
16/6/2530
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1   ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นายฤทธิ์ ตาลี ครู 03/06/2560
3 นายสมพิธ บุณโยทยาน ครู 03/06/2560
4 น.ส.มณีรัตน์ ปันแก้ว ครู 03/06/2560
5 น.ส.พิมลศรี มีทางดี ครูผู้ช่วย 03/06/2560
6 นางนฤมล สวัสดิ์พัฒนาวงศ์ ครูผู้ช่วย 03/06/2560
7 น.ส.นงเยาว์ ไชยปัญญา ครูผู้ช่วย 03/06/2560
8 น.ส.จารุมาศ ฟุ่มเฟือย ครูผู้ช่วย 03/06/2560
9 นายศุภศิลป์ ปัญญา ครูผู้ช่วย 03/06/2560