ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านโป่งเทวี
รหัสสถานศึกษา
57020156
ที่อยู่
0 หมู่ที่ 5 ถนน- ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170
วันที่ก่อตั้ง
1/5/2464
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายอิ่นคำ ใจกันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางรวิธรม์ บุญทา ครู 03/06/2560
3 น.ส.ทัศนีย์ ใจมาคำ ครู 03/06/2560
4 น.ส.ศศิกานต์ ไชยปันติ ครู 03/06/2560
5 นายชยกร กิจรักษ์ ครู 03/06/2560
6 นางยุพิน เทพกอม ครู 03/06/2560
7 นางสุดธิดา แสนช่างไม้ ครู 03/06/2560
8 นางศรีนวล กาวินชัย ครู 03/06/2560
9 นางประทุม คำวัน ครู 03/06/2560
10 น.ส.ภารดี ใจมั่น ครู 03/06/2560
11 นางอารี ชัยศรี ครู 03/06/2560
12 นางลาวัลย์ วงค์ต่อม ครู 03/06/2560
13 นายเจริญ แสนปวนหาญ ครู 03/06/2560
14 นางสุเพียร สายปินตา ครู 03/06/2560
15 นางจรรยา กันติ๊บ ครู 03/06/2560