ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านห้วยโป่ง
รหัสสถานศึกษา
57020172
ที่อยู่
- หมู่ที่ 13 ถนน- ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57260
วันที่ก่อตั้ง
29/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายสอาด คำรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 น.ส.ณัฐกานต์ แสนใจงาม ครู 03/06/2560
3 นายกฤษฎา ชินะใจ ครู 03/06/2560
4 นายจักรพล ธิหมื่น ครู 03/06/2560
5   ครู 03/06/2560
6 น.ส.พุธดา ชัยชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
7 น.ส.ชาริณี บุญปั๋น ครู 03/06/2560
8 นายดุสิต คฤหานนท์ ครู 03/06/2560
9 นายสงกรานต์ งามดี ครู 03/06/2560
10 นางสมนึก คฤหานนท์ ครู 03/06/2560
11   ครู 03/06/2560
12 น.ส.วรางคณา ใจเปรมปรีดี ครูผู้ช่วย 03/06/2560